Öppna data/PSI

2015-06-18 10.45 - Sidansvarig: Björn Hagström

I regeringens digitala agenda framgår att det är viktigt att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter för både kommersiella och ideella ändamål.

Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information

Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information utgår från E-delegationens tilläggsuppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar, det som kallas psi (public sector information). Arbetet har sin utgångspunkt i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen), enligt ett tidigare förslag i propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Vägledningen beslutades första gången den 30 januari 2013 och har sedan dess vidareutvecklats. Den 27 maj 2015 fastställdes en ny version av vägledningen (version 2.0) I den nya versionen slogs SKL:s ramverk för öppna data ihop med E-delegationens vägledning så att det bara finns en nationell vägledning inom området.

Vägledningen innehåller två huvudsakliga rekommendationer:

  1. Information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats.
  2. Information bör lämnas ut elektroniskt på begäran.

Utöver det innehåller vägledningen en bra genomgång av den juridiska situationen. Vägledningen antar också den internationella definition av öppna som Open knowledge foundation tagit fram där det ska vara fritt från avgifter och krångliga licensvillkor. 

En effektkartläggning har genomförts för att se vilka målgrupper som är viktigast för att få ut mer information för vidareutnyttjande. Det visar sig att det är viktigt att påverka chefer att fatta beslut om tillgängliggörande. Flera andra viktiga målgrupper väntar på detta innan de sätter igång att arbeta med vidareutnyttjande. En förvaltningsgrupp har skapats för det fortsatta arbetet, något som är viktigt för kontinuiteten i arbetet när E-delegationen upphör och någon annan organisation tar över ansvaret.

I vägledningen finns en checklista med några enkla steg för att komma igång med att skapa och publicera öppna data:

  • Steg 1: Beskriv möjligheterna att lämna ut information
  • Steg 2: Kontrollera innehållet i varje informationsresurs
  • Steg 3: Gör informationsresursen tillgänglig
  • Steg 4: Berätta vad som gäller för att få återanvända informationen


Uppföljning av myndigheters arbete med öppna data

E-delegationen genomförde 2013 en enkätundersökning om myndigheters arbete med öppna data.

Uppdrag till Statskontoret kring PSI och öppna data

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en samlad uppföljning av statliga och kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande.

 

| Fler
Vad är delningslänkar?

Proposition om vidareutnyttjande av offentlig information

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag om ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna genomförs ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) i svensk rätt.

Diskutera öppna data

I Facebookgruppen om öppen offentlig förvaltning finns diskussioner och tips kring öppna data och en öppen förvaltning.

PSI-Datakollen

VINNOVA och E-delegationen har lanserat PSIdatakollen.se, där det går att se vilka myndigheter som följer våra riktlinjer om öppna data.

Här hittar du E-delegationens PSI-data. Informationen är fri att användas.

Öppnadata.se

Öppnadata.se är en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Läs vår tidigare intervju med VINNOVA om portalen. Läs även VINNOVAs nulägesanalys av öppna data.

SKL:s arbete med öppna data

SKL arbetar för att ta fram ett nationellt ramverk för öppna data. Ramverket ska hjälpa kommuner och landsting i deras kontinuerliga arbete med öppna data.