Digital samverkan

2015-06-02 12.30 - Sidansvarig: Odd Sivertzen

Den svenska statsförvaltningen behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information för att förenkla vardagen för medborgare och företag, samt effektivisera myndigheternas interna arbete. Digital samverkan och ett elektroniskt utbyte av information ger förutsättningar att både förenkla och effektivisera för medborgare, företag och myndigheter.

E-delegationen har tagit fram vägledande principer och en vägledning för digital samverkan, vilka utgör ett stöd till organisationer som behöver samverka vid utveckling och förvaltning av gemensamma digitala tjänster.

Nya versioner av
vägledande principer och vägledning för digital samverkan

Den 28 maj 2015 fastställdes nya versioner av vägledande principer och vägledning för digital samverkan. Arbetet med principerna och vägledningen har under våren 2015 inriktat sig på att framförallt hantera informationssäkerhet på ett bättre och tydligare sätt. Arbetet har genomförts i samverkan med arbetsutskottet för informationssäkerhet. 

Vägledande principer för digital samverkan, version 1.3

I den nya versionen av vägledande principer har en ny grundprincip G3 – Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet tagits fram.  Principen motiveras av att när offentliga aktörers uppdrag utförs via digitala tjänster ställs krav på ett mer samverkande informationsutbyte och nya risker uppstår. Detta leder till ett behov av samordning även av informationssäkerheten. Hantering av rätt nivå på informationssäkerhet är därför en nödvändig förutsättning i en gemensam e-förvaltning. Tre nya arkitekturprinciper har tagits fram för att ytterligare framhäva vikten av att ta hänsyn till informationssäkerheten:

  • S1 Bedriv ett riskbaserat informationsarbete
    Informationssäkerhet i tjänster ska bygga på en bedömning av aktuella risker och hur dessa ska reduceras. Genom informationsklassning formulerar informationsägaren sin riskbedömning och överför den i form av säkerhetskrav till tjänsteproducenten. Genom att arbeta strukturerat med informationsklassning och riskanalys förenklas kravställningsproceduren vilket även innebär en ökad grad av effektivitet och möjlighet att höja kvaliteten i informationshanteringen.
  • S2 Skydda den personliga integriteten
    Utveckling av digitala tjänster är ofta komplicerade processer där man måste ta hänsyn till många typer av krav, inte minst gäller det skydd av den personliga integriteten. För att undvika fallgropar som blir dyra att åtgärda i efterhand och som gör det svårt att följa lagen är det viktigt att ta hänsyn till integritetsaspekterna i ett tidigt skede av processen.
  • S3 Beakta informationens skyddsvärde i hela kedjan
    Skyddsvärdet måste beaktas i hela kedjan för att säkerställa att informationen inte kommer i orätta händer eller att den förvanskas på vägen. Uppfylls inte detta kan det leda till svåra konsekvenser för den enskilde eller för de aktörer som direkt berörs av informationen.


Vägledning för digital samverkan, version 4.1

I den nya versionen av vägledningen för digital samverkan har vissa förtydliganden och kompletteringar gjorts. I kapitel 5, som har döpts om till Samverkansarkitektur, har avsnittet om informationssäkerhet utökats och förtydligats.

I övrigt har ändringar i kapitel 6 Utveckla gjorts där delar har omarbetats för att ytterligare tydliggöra innehållet. Den tidigare fördjupningsbilagan Utveckla är borttagen och texten i kapitel 6 har kompletterats därifrån. Övriga fördjupningsdokument har inte förändrats sedan tidigare. Se dokument nedan.

Kapitel 7 Förvalta har utökats med ett avsnitt om kontinuitetsplanering. Ansvar för riskhantering har tydliggjorts.

Till sist har Frågor och svar utökats med en fråga om hantering av överskottsinformation.

Dokument

 

Kontakt

Om du har frågor kring vägledningen kan du kontakta
Odd Sivertzen, odd.sivertzen(a)regeringskansliet.se
eller
Jan Sjösten, jan.sjosten(a)regeringskansliet.se

 


| Fler
Vad är delningslänkar?

Exempel på digital samverkan

Fördjupning Exempel på digital samverkan redovisar några exempel som kan ge ytterligare underlag och inspiration för den som ser ett behov av att etablera en digital samverkan.

Tjänstekatalogen

Tjänstekatalogen är en nationell katalog över bastjänster som erbjuds inom den offentliga sektorn. Katalogen vänder sig i första hand till dig som arbetar som verksamhetsutvecklare.