Tredje generationens e-förvaltning

2012-08-07 09.56 - Marit Dozzi

E-delegationen har lämnat förslag till en strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86). Behoven hos medborgare och företag ska styra utvecklingen av e-tjänster. Bättre tekniska och rättsliga förutsättningar ska underlätta för myndigheterna att utveckla gemensamma e-tjänster. En ny reglerad ordning ska öka spridningen av e-legitimationer och användningen av e-tjänster. ”Strategin kommer att förenkla medborgarnas vardag och minska företagens administrativa kostnader”, säger ordföranden Mats Sjöstrand.

Tredje generationens e-förvaltning

Strategin anger att myndigheterna ska utgå från medborgarnas och företagens behov när de utvecklar e-tjänster. Hela samhällets utvecklingsförmåga och innovationskraft ska tas tillvara. Myndigheterna ska samverka med varandra och privata aktörer för att ta fram gemensamma e-tjänster. Genom reglering i förordning markerar regeringen den högre ambitionsnivån inom e-förvaltningen.

Styrning och finansiering

Tydligare mekanismer för styrning och finansiering ska skynda på e-förvaltningsprojekten. S.k. utvecklingsansvariga myndigheter ska ta fram basinformationstjänster och samordna strategiprocesser inom en viss sektor. Särskilda medel ska avsättas för strategiska e-förvaltningsprojekt där nyttan tillfaller tredje part.

Tekniska förutsättningar

Myndigheterna ska använda standardiserade meddelandebaserade lösningar som underlättar automatiserad samverkan. Kammarkollegiet ska ha ramavtal för sådan teknik. Myndigheterna ska i första hand välja öppna standarder och alltid överväga öppen programvara.

Effektivare stödtjänster

Skatteverket och Rikspolisstyrelsen ska i en försöksverksamhet utveckla s.k. gemensamma administrativa verksamhetsstöd. Initialt omfattar verksamhetsstöden ekonomi- och personaladministration. Om förväntade kostnadsbesparingar bekräftas ska ytterligare verksamhetsstöd etableras och fler myndigheter anslutas. Myndigheterna ska ta fram en strategi för sin försörjning av IT-tjänster. Kammarkollegiet ska säkerställa att ramavtal stimulerar myndigheternas strategier.

E-legitimationer

Skatteverket, genom en nyinrättad nämnd, ska samordna hanteringen av e-legitimationer. Nämnden ska använda enhetliga användargränssnitt för att tillhandahålla avgiftsfinansierade tjänster åt statliga och kommunala myndigheter. Den nya e-tjänstelegitimationen utformas så att den kan användas inom den offentliga sektorn och näringslivet. Nämnden fattar beslut i frågor om e-legitimationer samt meddelar föreskrifter om e-legitimationer och elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheterna.

SOU 2009:86 (pdf, 2 MB)

Sammanfattning, SOU 2009:86 (pdf, 559 kB)

Presentation, SOU 2009:86 (pdf, 371 kB)

Remissammanställning, SOU 2009:86 (pdf, 1 MB)

Rapportens sammanfattning finns även översatt till engelska:
Summary, SOU 2009:86 (pdf, 579 kB)

| Fler
Vad är delningslänkar?