e-Arkiv och e-Diarium

2014-08-15 15.00 - Sidansvarig: Anna Pegelow

Snart blir det enklare för privatpersoner och tjänstemän att följa ärenden inom och mellan myndigheter. Projektet e-Arkiv och e-Diarium (eARD) arbetar för en enklare, öppnare och effektivare förvaltning med målet att förenkla hanteringen av digital information inom den offentliga förvaltningen. För att uppnå detta ska projektet ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för e-arkiv och e-diarium.

Projektet avslutades den 30 juni 2014.

Kort beskrivning av e-Arkiv och e-Diarium

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) gör det enkelt att återsöka, återanvända och arkivera information hos offentlig förvaltning oavsett hur informationen lagrats i varje enskild organisation. De syftar till att säkerställa önskad funktion och interoperabilitet såväl inom förvaltningen som vid kontakter med medborgare och företag.

Projektet har sedan 2011 arbetat med att ta fram de tekniska specifikationer som ska göra det möjligt att överföra information mellan olika it-system, vilket till exempel innebär att varje enskild medborgare ska kunna söka information om sig själv i flera myndigheters system samtidigt. Arbetet har letts av Riksarkivet, i samverkan med statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Vilka är nyttorna med e-Arkiv och e-Diarium?

De förvaltningsgemensamma specifikationerna ska förenkla för såväl organisationer som enskilda medborgare, och säkerställer teknisk, semantisk, organisatorisk och rättslig interoperabilitet. Informationen mellan myndigheter blir enkel att återsöka, återanvända och arkivera oavsett var och hur informationen lagras.

FGS:er ska ses som ett stöd när tjänstebaserade lösningar och myndighetsgemensamma verksamhetsstöd ska införas, och kan med fördel användas vid bland annat upphandling av sådana tjänster. De säkerställer att informationen i systemen går att arkivera och återsöka och är en förutsättning för att bygga upp en myndighetsövergripande struktur för informationsutbyte och långsiktig informationsförsörjning.

Vad är aktuell status för e-Arkiv och e-Diarium?

Projektet e-Arkiv och e-Diarium avslutades den 30 juni 2014 och Riksarkivet tog den 1 juli över förvaltning och utveckling av FGS:er från projektet. Information om den nya förvaltningsorganisationen hittar du på http://riksarkivet.se/fgs-earkiv. Där publiceras fortlöpande information och nyhetsbrev om det fortsatta arbetet.

Hur påverkas andra organisationer av projektet?

FGS:erna är framtagna för alla offentliga organisationer, dvs. statliga myndigheter, landsting, kommuner och kommunala bolag. De är en grundläggande förutsättning för ett enhetligt och standardiserat informationsutbyte mellan verksamhetssystem, myndigheternas e-arkiv, arkivmyndigheten samt myndigheter sinsemellan och kan med fördel användas vid upphandling av e‑tjänster. 

Kontaktpersoner

Göran Kristiansson, goran.kristiansson(a)riksarkivet.se  
Caspar Almalander, caspar.almalander(a)eskilstuna.se 

| Fler
Vad är delningslänkar?

Uppdrag att utveckla gemensamt e-arkiv

Regeringen har gett Statens servicecenter i uppdrag att tillsammans med Riksarkivet utveckla en myndighets-gemensam tjänst för e-arkiv. Riksarkivets FGS:er ligger till grund för det fortsatta arbetet. Läs regeringens pressmeddelande och Statens servicecenters artikel, en intervju med GD Thomas Pålsson.